Begrippenlijst Horecamakelaardij

In de horecamakelaardij komen regelmatig termen voor die mogelijk niet direct bekend zijn. Om duidelijkheid te verschaffen, hebben wij een uitgebreide begrippenlijst samengesteld. De lijst, gerangschikt in alfabetische volgorde, biedt uitleg en definities van veelgebruikte begrippen binnen de branche. Mocht u na het raadplegen van deze lijst nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

 • Aankoopbegeleiding
  De dienstverlening bij de aankoop van een horecabedrijf of onroerend goed. Een horecamakelaar helpt bij het identificeren van geschikte locaties, organiseert bezichtigingen, voert marktonderzoek uit om een eerlijke prijs te bepalen, onderhandelt over de aankoopvoorwaarden en helpt bij het afronden van de aankoop, inclusief juridische en administratieve procedures.
 • Activiteitenbesluit
  Een besluit dat regels stelt aan bedrijven om de milieubelasting te beperken. Dit besluit is van toepassing op horecabedrijven en reguleert aspecten zoals afvalbeheer, energiegebruik, en geluidsnormen om negatieve milieueffecten te minimaliseren. Bedrijven moeten voldoen aan specifieke voorschriften om hun vergunning te behouden.
 • Algemene bepalingen
  Algemene bepalingen bieden een juridisch kader voor contracten en helpen om basisafspraken vast te leggen, zoals betalingsvoorwaarden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.
 • Akte van levering
  Een notariële akte waarin de eigendomsoverdracht van een onroerend goed wordt vastgelegd. Deze akte wordt opgesteld door een notaris en bevat alle details van de transactie, zoals de koopsom en de betrokken partijen. Na ondertekening wordt de akte ingeschreven in het kadaster, wat de nieuwe eigenaar officieel vastlegt.
 • Arbeidsovereenkomsten
  Contracten tussen werkgever en werknemer waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Deze contracten specificeren onder andere de functie, werktijden, salaris, vakantie- en ziekteregelingen, en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden. Arbeidsovereenkomsten zorgen voor duidelijkheid en juridische bescherming voor beide partijen.
 • Arrondissementsrechtbank
  Een rechtbank die zaken in eerste aanleg behandelt binnen een bepaald arrondissement. Dit kan variëren van civiele (burgers) en strafrechtelijke zaken tot bestuursrechtelijke geschillen. De arrondissementsrechtbank is een belangrijke instantie voor de rechtspraak op lokaal niveau.
 • Assuradeur
  Een verzekeraar die risico’s dekt in ruil voor premiebetalingen. Assuradeurs bieden verschillende soorten verzekeringen aan, zoals brand-, inboedel-, en aansprakelijkheidsverzekeringen, die essentieel kunnen zijn voor de bescherming van horecabedrijven tegen diverse risico’s.
 • As is, where is
  Een bepaling in een koopovereenkomst waarin wordt verklaard dat de koper het onroerend goed of bedrijf koopt in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van overdracht.
 • Automatenexploitant
  Een persoon of bedrijf dat speel- of verkoopautomaten plaatst en exploiteert in horecapanden.
 • Bankgarantie
  Een garantie van een bank dat een koper een bepaald bedrag zal betalen aan de verkoper als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Een bankgarantie biedt zekerheid aan de verkoper bij transacties, zoals de aankoop van onroerend goed, door te garanderen dat de bank het bedrag zal voldoen als de koper dat niet doet.
 • Bedrijfsexploitatie
  De bedrijfsexploitatie bestaat uit het interieur, de bedrijfsinventaris, de goodwill, de handelsnaam, eventueel het huurdersbelang en de website.
 • Bezemschoon
  Een term die aangeeft dat het onroerend goed schoon en leeg moet worden opgeleverd bij de overdracht. Dit betekent dat alle persoonlijke eigendommen, afval en vuil verwijderd moeten zijn, zodat het onroerend goed klaar is voor de volgende gebruiker zonder extra schoonmaakinspanningen
 • Bibob
  De wet Bibob, genaamd de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur, is sinds 2003 van kracht. Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies, of aanbestedingen te verstrekken die worden gebruikt voor illegale praktijken, zoals geld witwassen. De wet Bibob is in werking gebracht om de bovenwereld en onderwereld gescheiden houden.
 • Bijzondere bepaling
  Een specifieke voorwaarde die in een contract wordt opgenomen en afwijkt van de standaard overeenkomst. Bijzondere bepalingen worden toegevoegd om specifieke afspraken of uitzonderingen vast te leggen die van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.
 • Bouwbesluit 2012 (Bbl)
  Een besluit dat technische eisen stelt aan nieuwbouw, verbouw en het gebruik van gebouwen. Het bouwbesluit reguleert aspecten zoals veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Horecabedrijven moeten voldoen aan deze eisen om vergunningen te verkrijgen en te behouden.
 • Brouwerijverplichting
  Een verplichting waarbij een horecabedrijf bier of andere producten afneemt van een specifieke brouwerij. Deze verplichting is vaak een onderdeel (onder ander huur) zijn van een contract waarbij de brouwerij investeert in de inrichting of apparatuur van het horecabedrijf in ruil voor exclusieve verkooprechten.
 • BV (besloten vennootschap)
  Een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Een BV biedt voordelen zoals beperkte aansprakelijkheid voor de eigenaren en flexibiliteit in het aandelenbeheer, wat aantrekkelijk kan zijn voor de fiscale aspecten van een horecabedrijven.
 • Bruto Vloeroppervlakte
  Bruto Vloeroppervlakte (BVO) is de totale vloeroppervlakte van de ruimte, gemeten langs de buitenomtrek van de buitenmuren. Het omvat alle ruimtes binnen het gebouw, inclusief muren, kolommen, gangen, trappenhuizen en andere constructiedelen.
 • CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)
  Een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden binnen een bepaalde sector of bedrijf. Een CAO regelt zaken als loon, werktijden, vakantie en pensioen. Horecabedrijven moeten voldoen aan de horeca-cao (link naar horeca cao) afspraken die voor hun sector gelden.
 • Casco
  De staat van een gebouw waarbij alleen de dragende structuur en de buitengevels aanwezig zijn. Dit betekent dat het gebouw nog niet is voorzien van binnenwanden, installaties, en afwerkingen. Het casco levert een basisstructuur die de nieuwe eigenaar of huurder verder kan afwerken naar eigen wensen en specificaties.
 • Casco plus
  Een casco oplevering waarbij extra voorzieningen zoals leidingwerk, basisinstallaties en vaak ook wanden en plafonds zijn inbegrepen. Dit biedt een meer afgewerkte basis dan een standaard casco, waardoor de nieuwe eigenaar of huurder minder werk hoeft te verrichten om het onroerend goed operationeel te maken.
 • Courtage
  De vergoeding die een makelaar ontvangt voor zijn diensten. Deze wordt meestal berekend als een percentage van de verkoop- of aankoopprijs.
 • Domiciliekeuze
  De keuze van een woon- of verblijfplaats voor de uitvoering van juridische handelingen of het ontvangen van officiële stukken. Dit kan belangrijk zijn voor juridische procedures en de geldigheid van contracten, aangezien de domicilie bepaalt welke rechtbank bevoegd is en waar officiële documenten moeten worden gestuurd.
 • Eigendomsakte
  Een officieel document dat bewijst dat iemand eigenaar is van een bepaald stuk onroerend goed. Dit document wordt opgemaakt door een notaris en ingeschreven in het kadaster. De eigendomsakte bevat essentiële informatie over de koopprijs, de partijen en de juridische beschrijving van het eigendom.
 • Eigendomsinformatie
  Gegevens over het eigendom van het onroerend goed, zoals de naam van de eigenaar, eventuele hypotheken en andere rechten of beperkingen. Deze informatie wordt opgevraagd bij het Kadaster en is belangrijk voor kopers om te weten welke lasten en beperkingen er op een eigendom rusten.
 • Erfdienstbaarheid
  Een recht dat een perceel belast ten gunste van een ander perceel, bijvoorbeeld een recht van overpad. Dit betekent dat de eigenaar van het dienende erf bepaalde beperkingen heeft ten gunste van de eigenaar van het heersende erf, zoals het toestaan van doorgang over het perceel.
 • Erfpacht
  Erfpacht betekent dat iemand het recht heeft om een stuk grond te gebruiken of te houden, terwijl de grond eigendom blijft van een ander. De erfpachter betaalt hiervoor een vergoeding aan de eigenaar van de grond, de zogenaamde erfpachtcanon. Dit kan een jaarlijkse canon zijn, maar ook voor een langere periode zoals 30 of 99 jaar. De eigenaar die het recht verleent om de grond te gebruiken, wordt de erfverpachter genoemd. De afspraken over de erfpacht zijn vastgelegd in de ‘akte van vestiging’.
 • Erfpachtcanon
  De erfpachtcanon is een vergoeding voor het gebruik van de grond. Een vorm van huur aan de verpachter (eigenaar) van de grond. Deze canon kan gezien worden als een vorm van huur en kan periodiek worden herzien. Vaak is er sprake van jaarlijkse canon die iedere 5 of 10 jaar herzien wordt.
 • Executiewaarde
  De geschatte opbrengst van onroerend goed bij gedwongen verkoop, bijvoorbeeld in het geval van een executie door een hypotheekverstrekker. De executiewaarde is meestal lager dan de marktwaarde omdat het onroerend goed snel verkocht moet worden om schulden te voldoen.
 • Expiratiedatum
  De datum waarop een huur- of leaseovereenkomst eindigt. Na deze datum heeft de huurder geen recht meer om het onroerend goed te gebruiken tenzij een nieuwe overeenkomst wordt gesloten.
 • Financieringsvoorbehoud
  Een ontbindende voorwaarde in een koopcontract die de koper de mogelijkheid biedt de koop te annuleren als hij de financiering niet rond krijgt. Dit biedt de koper bescherming tegen financiële risico’s en zorgt ervoor dat hij niet verplicht is de aankoop te voltooien zonder beschikbare financiering.
 • Fiscus
  De overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het innen van belastingen. In Nederland is dit de Belastingdienst. De fiscus zorgt voor de handhaving van belastingwetten en het verzamelen van belastinginkomsten voor de overheid.
 • Gedeponeerd
  Officieel ingediend of bewaard bij een officiële instantie, zoals de griffie van een rechtbank. Dit kan betrekking hebben op juridische documenten, zoals contracten of statuten van een onderneming, die bij een officiële instantie worden gedeponeerd voor registratie en bewaring.
 • Green lease
  Een huurcontract waarin afspraken zijn opgenomen over duurzaamheid en milieuvriendelijke maatregelen in het gehuurde pand. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op energie-efficiëntie, afvalbeheer, watergebruik, en andere milieuvriendelijke praktijken. Green leases stimuleren zowel verhuurders als huurders om duurzame initiatieven te implementeren en te onderhouden.
 • Griffie
  Het secretariaat van een rechtbank, waar officiële stukken worden ingediend en bewaard. De griffie is verantwoordelijk voor de administratie en organisatie van rechtbankprocedures, het registreren van documenten en het verstrekken van informatie aan betrokken partijen.
 • Horecamakelaar
  Een specialist die bemiddelt bij de aan- en verkoop, verhuur, of pacht van horecapanden en horecabedrijven. Zij adviseren eigenaren over de waarde van hun bedrijf en begeleiden hen door het hele verkoop- of verhuurproces. Ze hebben uitgebreide kennis van de horecamarkt en kunnen potentiële kopers of huurders matchen met passende locaties.
 • Horeca Taxaties
  Het proces van waardebepaling van een horecabedrijf of horecapand. Dit is essentieel voor verkoop, financiering, of juridische doeleinden. Taxaties houden rekening met factoren zoals locatie, bedrijfsresultaten, en markttrends. Een nauwkeurige taxatie helpt eigenaren bij het bepalen van een realistische waarde van het bedrijf.
 • Horecavergunning
  Een vergunning die nodig is om een horecabedrijf te mogen exploiteren. Deze vergunningen (link vergunning) worden verstrekt door de gemeente en zijn afhankelijk van de naleving van lokale regels en voorschriften, zoals hygiëne, veiligheid, en brandpreventie. Een exploitatievergunning heb je bijvoorbeeld nodig in de meeste gemeenten om een horecabedrijf op te zetten.
 • Huurbeding
  Een bepaling in een hypotheekakte die de eigenaar verbiedt het onroerend goed te verhuren zonder toestemming van de hypotheekverstrekker. Dit beding beschermt de hypotheekverstrekker tegen risico’s die kunnen ontstaan als het onroerend goed wordt verhuurd aan derden, bijvoorbeeld omdat huurdersrechten de verkoop van het onroerend goed kunnen bemoeilijken.
 • Huurindexering
  De jaarlijkse aanpassing van de huurprijs op basis van inflatie of andere economische indicatoren.
 • Huurkoop
  Huurkoop is, net als koop op afbetaling, een vorm van goederenkrediet. Bij huurkoop blijft de verkoper eigenaar totdat de huurkoper alle termijnen heeft afbetaald. Deze vorm van krediet is uitsluitend mogelijk voor roerende zaken. Als de terugbetalingstermijn korter is dan drie maanden, wordt het niet beschouwd als huurkoop.
 • Hypotheek
  Een hypotheek, of ‘hypothecaire lening’, is een zekerheidsrecht waarbij een lening wordt verstrekt. De verstrekker van de lening, meestal een bank, wil de zekerheid dat het geleende geld wordt terugbetaald. In de meeste gevallen wordt een hypotheek gebruikt om een huis of bedrijf te kopen.
 • Indeplaatsstelling
  De overname van een huurovereenkomst door een nieuwe huurder, met toestemming van de verhuurder. Dit kan nodig zijn bij de verkoop van een bedrijf of wanneer de huurder het pand wil verlaten, maar de verhuurder toestemming moet geven voor de nieuwe huurder om dezelfde huurvoorwaarden voort te zetten.
 • Kadaster
  Een openbaar register waarin alle onroerende zaken (zoals grond en gebouwen) en de daarop gevestigde rechten zijn vastgelegd.
 • Kettingbeding
  Een bepaling in een koop- of huurcontract die verplichtingen oplegt aan toekomstige eigenaren of huurders. Dit beding wordt vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde afspraken, zoals gebruiksbeperkingen of onderhoudsverplichtingen, ook na overdracht van het eigendom van kracht blijven.
 • Koopovereenkomst
  Een mondeling of schriftelijke overeenkomst (link overeenkomst) met voorwaarden tussen koper en verkoper waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan een de koper tegen een afgesproken vergoeding
 • Kosten koper
  Kosten die de koper moet betalen bij de aankoop van het onroerend goed, zoals notariskosten en overdrachtsbelasting.
 • Leaseovereenkomst
  Een contract waarbij de eigenaar van een goed dit goed verhuurt aan een gebruiker voor een bepaalde periode tegen een periodieke betaling. Leaseovereenkomsten worden vaak gebruikt voor bedrijfsmiddelen zoals auto’s, machines en vastgoed, en bevatten bepalingen over onderhoud, gebruik en beëindiging van de overeenkomst.
 • Leveringsakte
  Een notariële akte waarin de eigendomsoverdracht van een onroerend goed wordt vastgelegd. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en bevat alle details van de transactie. Na ondertekening wordt de akte ingeschreven in het kadaster, waarmee de eigendomsoverdracht officieel is.
 • Milieuvergunning
  Een vergunning die bedrijven nodig hebben om activiteiten uit te voeren die invloed hebben op het milieu. Deze vergunningen worden verleend door overheidsinstanties en stellen voorwaarden aan de bedrijfsvoering om milieuschade te beperken, zoals emissienormen, afvalbeheer en energiegebruik. Zonder milieuvergunning kunnen bedrijven niet legaal opereren.
 • NEN 2580 Meetrapport
  Een norm die voorschrijft hoe de oppervlakte en inhoud van gebouwen gemeten moeten worden. Het doel van deze norm is om eenduidigheid en transparantie te creëren in de metingen van vastgoed, zodat er geen misverstanden ontstaan over de grootte van een onroerend goed. Het meetrapport wordt vaak gebruikt bij de koop, verkoop, en verhuur van onroerend goed om exacte maten vast te leggen.
 • No cure no pay
  Een betalingsregeling waarbij de makelaar alleen betaald wordt als de opdracht succesvol is afgerond.
 • NV (naamloze vennootschap)
  Een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen die vrij verhandelbaar zijn. De aandelen van een NV kunnen worden verhandeld op de effectenbeurs, wat deze rechtsvorm geschikt maakt voor grotere bedrijven die kapitaal willen aantrekken door aandelenuitgifte. Aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk voor het bedrag dat zij in de NV hebben geïnvesteerd.
 • Oplevering
  Het moment waarop de verkoper het verkochte onroerend goed daadwerkelijk overdraagt aan de koper. Of verhuurde ten beschikking stelt.
 • Ondergrondse tank
  Een tank die onder de grond is geplaatst voor opslag van vloeistoffen, zoals brandstof. Deze tanks worden vaak gebruikt door bedrijven voor het opslaan van olie of andere vloeistoffen en moeten voldoen aan strenge milieuregels om lekkages en verontreiniging te voorkomen.
 • Onbepaalde tijd
  Een overeenkomst zonder einddatum, dat voortduurt totdat een van de partijen het beëindigt.
 • Omzetbelasting
  Belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten, ook wel bekend als BTW (belasting over de toegevoegde waarde).
 • Opstalverzekering
  Een verzekering die schade aan de opstal (het gebouw) dekt, bijvoorbeeld door brand of storm.
 • Overdrachtsbelasting
  Belasting die betaald moet worden bij de aankoop van onroerend goed.
 • Overwaarde
  Het positieve verschil tussen de marktwaarde van een onroerend goed en de openstaande hypotheekschuld. Overwaarde kan worden benut door de eigenaar voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een tweede hypotheek, verbouwingen, of de aankoop van een nieuwe woning.
 • Pandgever
  Bij een pandrecht geeft de schuldenaar (pandgever) een goed in pand aan de schuldeiser (pandhouder/pandnemer) als zekerheid voor een schuld die de pandgever bij de pandhouder heeft.
 • Pandhouder
  Een pandhouder is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in het pand heeft gekregen van de pandgever als zekerheid om bijvoorbeeld een geldlening terug te betalen. Dit is meestal de persoon aan wie de pandgever een lening heeft gegeven. In de praktijk wordt de eigenaar van het pand ook wel de eigenaar van het pand genoemd.
 • Pacht en verpachten
  Een overeenkomst waarbij de eigenaar van een horecapand (verpachter) het recht geeft aan een pachter om het pand te gebruiken in ruil voor een periodieke vergoeding. Dit is gebruikelijk in de horeca om de risico’s van eigendom en exploitatie te scheiden. De verpachter blijft eigenaar van het pand, terwijl de pachter het recht heeft om het te exploiteren.
 • Precario
  Een gemeentelijke heffing voor het gebruik van openbare grond, bijvoorbeeld voor terrassen. Horecabedrijven betalen precariokosten aan de gemeente voor het plaatsen van tafels en stoelen op de stoep of voor het gebruik van openbare ruimte voor commerciële doeleinden.
 • Provisie
  Een vergoeding die betaald wordt aan een tussenpersoon voor verleende diensten, bijvoorbeeld aan een makelaar.
 • Sanering (grond)
  Het proces van het schoonmaken van vervuilde grond.
 • Servicekosten
  Kosten die een verhuurder aan de huurder in rekening brengt voor diensten en voorzieningen, zoals schoonmaak en onderhoud.
 • Solvabiliteit
  De mate waarin een bedrijf in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoge solvabiliteit betekent dat het bedrijf over voldoende eigen vermogen beschikt om schulden af te betalen, wat een indicatie is van financiële gezondheid en stabiliteit.
 • Speelautomatenvergunning
  Een vergunning die nodig is om speelautomaten in een horecagelegenheid te plaatsen en te exploiteren.
 • Stil pandrecht
  Een pandrecht waarbij het verpande goed niet fysiek aan de pandhouder wordt overgedragen. Bij een stil pandrecht blijft het verpande goed in het bezit van de pandgever, maar de pandhouder heeft een juridisch recht op het goed als zekerheid voor de terugbetaling van een lening. Dit recht wordt geactiveerd als de pandgever zijn verplichtingen niet nakomt, waarna de pandhouder het goed kan opeisen en verkopen om de schuld te voldoen. Stil pandrecht wordt vaak gebruikt voor roerende zaken zoals inventaris, voorraden, en handelsvorderingen.
 • Taxatierapport
  Een taxatierapport is een officieel document opgesteld door een onafhankelijke taxateur, dat de waarde van een horecabedrijf, de huurwaarde of ander onroerend goed bepaalt. Het rapport bevat een gedetailleerde analyse van verschillende factoren zoals de locatie, fysieke staat, marktomstandigheden, en financiële prestaties van het object.
 • Terrasvergunning
  Een vergunning die door de gemeente wordt afgegeven aan horecagelegenheden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg. Deze vergunning is nodig om stoelen en tafels buiten te plaatsen en biedt specifieke regels en voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals openingstijden, grootte en locatie van het terras.
 • VOF (vennootschap onder firma)
  Een rechtsvorm waarbij twee of meer personen een onderneming starten onder een gezamenlijke naam. Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit betekent dat schuldeisers bij elk van de vennoten persoonlijk kunnen aankloppen voor de volledige schuld.
 • Voorkeursrecht van koop
  Een recht dat de eigenaar van een onroerend goed aan een bepaalde partij (bijvoorbeeld een gemeente) verleent, om het betreffende goed bij verkoop als eerste te mogen kopen. Dit recht wordt vaak gebruikt door overheden om grip te houden op de ruimtelijke ordening.
 • Vuist pandrecht
  Een vuistpandrecht is een vorm van zekerheidsrecht waarbij het verpande goed fysiek in de macht van de pandhouder wordt gebracht. Dit betekent dat de pandgever (de eigenaar van het goed) het goed daadwerkelijk overdraagt aan de pandhouder als zekerheid voor de nakoming van een verplichting, meestal de terugbetaling van een lening. In de context van de onroerende zaak kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op roerende zaken zoals inventaris of apparatuur van een horecabedrijf.
 • VVE (vereniging van eigenaren)
  Een organisatie van eigenaren van appartementen in een gebouw. De VVE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals het dak, de gangen en de lift. Leden van de VVE betalen maandelijkse bijdragen voor deze taken en beslissen gezamenlijk over belangrijke zaken die het gebouw betreffen.
 • Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)
  De oppervlakte van een pand die daadwerkelijk verhuurbaar is, exclusief gedeelde ruimtes zoals gangen en trappenhuizen . Let op, VVO wordt niet meegerekend bij de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m.
 • Winkeliersvereniging
  Een organisatie van ondernemers in een winkelgebied die gezamenlijk activiteiten ondernemen ter bevordering van de winkelomgeving. Dit kan variëren van gezamenlijke marketingcampagnes en evenementen tot belangenbehartiging bij de gemeente. Het doel van een winkeliersvereniging is om de aantrekkelijkheid en het succes van het winkelgebied te vergroten.
 • WOZ-waarde
  De waarde van een onroerend goed zoals vastgesteld door de gemeente in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Deze waarde wordt gebruikt voor het bepalen van verschillende belastingen, zoals onroerendezaakbelasting .

Welke cookies zijn er?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies

Functionele cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Analytische cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Tracking cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Social media plug-in cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

zoeken

Wij helpen u graag met uw zoektocht

Plaats

Zoekopdracht

Ontvang als eerste ons nieuwe aanbod

"*" geeft vereiste velden aan

Wilt u een object kopen of huren?

Waar bent u naar op zoek?

Hoe kunnen wij u bereiken?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.