Over Klaassen

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1: Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  B. Opdrachtnemer: KLAASSEN HORECAMAKELAARDIJ BV, gevestigd te Rosmalen.
  C. Werkzaamheden: elke vorm van mondeling of schriftelijk advies, belangen behartiging, bemiddeling of onderhandeling alsmede andere taken die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verricht of uitvoert met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7.407 lid 2 BW.
 • Artikel 2: Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, met inbegrip van correspondentie, offertes, documentatie, mondelinge, schriftelijke en electronische/digitale informatie en dergelijke.
  2. Algemene (inkoop-) Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
  3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover deze schriftelijk door de directie van opdrachtnemer aan opdrachtgever of belanghebbende zijn bevestigd.
  4. De opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om de hem opgedragen werkzaamheden naar de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
  5. Een inspanningsverplichting houdt geen garantie in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
  6. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van bepaalde werkzaamheden zonder nadere kennisgeving aan opdrachtgever door derden te laten verrichten.
  7. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig voorzien van alle gewenste informatie en documentatie alsmede alle informatie verstrekken omtrent eventuele nieuwe ontwikkelingen, die zich tijdens de loop van de opdracht voordoen.
 • Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
  1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
  2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen dertig dagen na dagtekening is aanvaard.
 • Artikel 4: Annulering.
  In het geval dat de opdrachtgever een overeenkomst annuleert, verplicht hij de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade te vergoeden aan opdrachtnemer. Onder deze schade worden begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder onder andere die van gereserveerde capaciteit en ingeroepen diensten.
 • Artikel 5: Prijzen
  1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
  2. De prijs die opdrachtnemer voor de door hem te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.
  3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de werkzaamheden tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgeven prijs.
 • Artikel 6: Honorarium- of prijswijzigingen
  1. Het honorarium is door opdrachtgever verschuldigd door het enkele feit dat opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht.
  2. Indien geen vast honorarium of berekeningsstaffel wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt in dat geval berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voor doen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn; stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekering, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten; invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op onder andere energie of een aanzienlijke wijziging in de valuta verhoudingen of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
  4. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen respectievelijk gehouden het honorarium of de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten werkzaamheden althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen werkzaamheden afwijkt.
 • Artikel 7: Betalingstermijn
  1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
  2. Declaraties en facturen van opdrachtnemer worden aan het laatste bekende en overeengekomen adres van opdrachtgever verzonden. Tussentijdse facturering vindt periodiek plaats met een voor opdrachtnemer passende frequentie. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedrag door opdrachtnemer is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de rekening van opdrachtnemer is bijgeschreven.
  3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling van de opdrachtnemer vereist is.
  4. Ingeval de opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
  5. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een betaling van een voorschot voor de door opdrachtnemer uit te voeren opdracht(en) te vragen binnen een door de opdrachtnemer vastgestelde betalingstermijn.
  6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  7. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van deze maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
  8. Bij niet tijdig betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld is, de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  9. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met rente zulks met een minimum van € 500,00.
 • Artikel 8: Termijn van levering
  1. Een door de opdrachtgever opgegeven termijn van de uitvoering van de overeenkomst heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
  2. De binding van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden vervalt indien de opdrachtgeverwijzigingen wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van capaciteit.
  3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
  4. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is de overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat de schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtnemer nodig is. De opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 • Artikel 9: Onderzoek
  1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na de uitvoering van de overeenkomst te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterst 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
  3. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
  4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de in kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 • Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst.
  1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
  2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
  3. Indien één of meer bepalingen van een door opdrachtnemer afgesloten overeenkomst ongeldig mochten zijn dan blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand.
 • Artikel 11: Auteursrechten
  1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het verveelvoudigen of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
  2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn nakomen.
  3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals beschrijvingen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en databestanden, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
  4. De opdrachtgever verkrijgt na de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer het niet exclusieve recht tot gebruik van de door de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.
  5. De opdrachtgever staat ervoor in dat de in lid3 bedoelde eigendommen niet anders dan met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
  6. Indien opdrachtnemer na aanvaarding van een opdracht van opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij opdrachtnemer en staat het opdrachtgever niet vrij zondertoestemming van opdrachtnemer het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het bepaalde in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van eigendom aan opdrachtnemer toebehorende, waardoor opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens opdrachtnemer. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van €11.500,– onverminderd het recht van opdrachtnemer op aanvullende schadevergoeding.
 • Artikel 12: Overmacht
  1. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
  2. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht in welke zin dan ook en/of omstandigheden buiten de schuld of direct toedoen van opdrachtnemer om, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
  3. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer als nog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Artikel 13: Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium en zal nimmer het totaalbedrag van de aan opdrachtnemer betaalde declaraties voor de betreffende opdracht overtreffen.
  2. Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
  3. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van derden voor de uitvoering van de werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
  4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
  5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 • Artikel 14: Geheimhouding
  1. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van de door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen of verstrekken tenzij:
  a. deze informatie openbaar gemaakt dient te worden voor een goede vervulling van de werkzaamheden;
  b. deze informatie eerder openbaar gemaakt is in gedrukte publicaties of uit andere openbare bron afkomstig is;
  c. opdrachtnemer als gevolg van een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel wordt verplicht deze vertrouwelijke informatie openbaar te maken, in dit geval zal opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld daarvan op de hoogtestellen; d. opdrachtgever aan opdrachtnemer toestemming heeft verleend om de informatie openbaar te maken. Opdrachtnemer zal aan door haar bij de werkzaamheden ingeschakelde derden dezelfde verplichting tot geheimhouding opleggen.
 • Artikel 15: Geschillen
  Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.
 • Artikel 16: Toepasselijk recht
  De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder nummer 16084728; versie april 2014

Welke cookies zijn er?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies

Functionele cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Analytische cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Tracking cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Social media plug-in cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

zoeken

Wij helpen u graag met uw zoektocht

Plaats

Zoekopdracht

Ontvang als eerste ons nieuwe aanbod

"*" geeft vereiste velden aan

Wilt u een object kopen of huren?

Waar bent u naar op zoek?

Hoe kunnen wij u bereiken?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.